GMP International chấp nhận URS

01-08-19

URS được chấp nhận là Tổ chức chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP + Quốc tế. Các lĩnh vực/ phạm vi được chứng nhận theo GMP + Quốc tế như sau: Giao thông vận tải đường sắt, Vận chuyển đường bộ, Thương mại thức ăn chăn nuôi, Lưu trữ và trung chuyển thức ăn, Sản xuất thức ăn hỗn hợp, Sản xuất phụ gia, Sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Vận chuyển thức ăn chăn nuôi.

Liên hệ với chúng tôi...

Tôi đồng ý Chính sách riêng tư