ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng

Tóm tắt

Việc chứng nhận của tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định cho việc thiết lập tài liệu, thực hiện và đánh giá chứng nhận. Hệ thống quản lý chất lượng có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức bất kể quy mô, hoạt động và tình trạng pháp lý.

Mô tả chi tiết

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi quốc gia và quốc tế.
Doanh nghiệp được chứng nhận chắc chắn sẽ tiến hành các hoạt động của mình theo tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu.

Các tổ chức được chứng nhận có thể tự quảng cáo mình với tư cách là chủ sở hữu chứng chỉ trong tài liệu quảng cáo của họ và có thể bao gồm biểu tượng chứng nhận URS miễn phí.

Tại sao? ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng?
  • Tạo ra cơ hội kinh doanh mới;
  • Tăng cường lượng khách hàng vì khách hàng tin tưởng vào bạn như một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh và
  • Tiết giảm chi phí;
  • Giúp duy trì và cải thiện vị trí trên thị trường.

Liên hệ với chúng tôi...

Tôi đồng ý Chính sách riêng tư